Privacy Policy Phished.be

1. Introductie
1.1 We zetten ons in voor het beschermen van de privacy van onze websitebezoekers en servicegebruikers.

1.2 Dit beleid is van toepassing wanneer we optreden als gegevensbeheerder met betrekking tot de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers en servicegebruikers;met andere woorden, waar we het doel en de middelen bepalen voor de verwerking van die persoonsgegevens.

1.3 Wij gebruiken cookies op onze website.Voor zover die cookies niet strikt noodzakelijk zijn voor de levering van onze website en diensten, zullen wij u vragen om toestemming te geven voor ons gebruik van cookies wanneer u onze website voor het eerst bezoekt.

1.4 Onze website bevat privacycontroles die van invloed zijn op hoe wij uw persoonlijke gegevens zullen verwerken. Door de privacymaatregelen te gebruiken, kunt u aangeven of u marketingcommunicatie wilt ontvangen en de publicatie van uw informatie wilt beperken. Wij sturen U in geen geval marketingscommunicatie zonder dat U dit expliciet wil.
U hebt toegang tot de privacymaatregelen via https://phished.be/privacy-policy/.

1.5 In dit beleid verwijzen “wij”, “ons” en “onze” naar Phished. [Zie sectie 10 voor meer informatie over ons.]

2. Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken

2.1 In deze Sectie 2 hebben we uiteengezet:
(a) de algemene categorieën van persoonsgegevens die wij kunnen verwerken;
(b) in het geval van persoonsgegevens die we niet rechtstreeks van u hebben verkregen, de bron en specifieke categorieën van die gegevens;
(c) de doeleinden waarvoor wij persoonlijke gegevens mogen verwerken en
(d) de rechtsgrondslag van de verwerking.

2.2 Wij kunnen gegevens over uw gebruik van onze website en diensten (“gebruiksgegevens”) verwerken. De gebruiksgegevens kunnen bestaan ​​uit uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, bezoekduur, paginaweergaven en webnavigatiepaden, evenals informatie over de timing, frequentie en het patroon van uw servicegebruik. De bron van de gebruiksgegevens is google analytics.
Deze gebruiksgegevens kunnen worden verwerkt voor analyse van het gebruik van de website en diensten. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming OF onze legitieme belangen, namelijk het controleren en verbeteren van onze website en diensten.

2.3 We kunnen uw accountgegevens (“accountgegevens”) verwerken. De accountgegevens kunnen uw naam en e-mailadres bevatten. De bron van de accountgegevens bent u of uw werkgever. De accountgegevens kunnen worden verwerkt voor de doeleinden van de werking van onze website, het leveren van onze diensten, het waarborgen van de veiligheid van onze website en diensten, het onderhouden van back-ups van onze databases en de communicatie met u. (Er wordt geen marketingscommunicatie ongevraagd verstuurd)
De juridische basis voor deze verwerking is toestemming OF onze legitieme belangen, namelijk het juiste beheer van onze website en ons bedrijf OF de uitvoering van een contract tussen u en ons en / of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een ​​dergelijk contract aan te gaan.

2.4 Wij kunnen uw informatie, opgenomen in uw persoonlijk profiel op onze website (“profielgegevens”) verwerken. De profielgegevens kunnen uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en arbeidsgegevens bevatten. De profielgegevens kunnen worden verwerkt voor doeleinden om uw gebruik van onze website en diensten mogelijk te maken en te controleren.
De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming OF onze legitieme belangen, namelijk het juiste beheer van onze website OF de uitvoering van een contract tussen u en ons en / of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een dergelijk contract aangaan.

2.5 We kunnen uw persoonlijke gegevens die worden verstrekt tijdens het gebruik van onze services (“servicegegevens”) verwerken. De servicegegevens kunnen naam en email bevatten. De bron van de servicegegevens bent u of uw werkgever. De servicegegevens kunnen worden verwerkt ten behoeve van de werking van onze website, het leveren van onze diensten, het zorgen voor de beveiliging van onze website en diensten, het onderhouden van back-ups van onze databases en de communicatie met u.
De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming OF onze legitieme belangen, namelijk het correcte beheer van onze website en bedrijf OF de uitvoering van een contract tussen u en ons en / of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een dergelijk contract aangaan.

2.6 We kunnen informatie met betrekking tot onze klantenrelaties, inclusief klantcontactinformatie (“klantrelatie-gegevens”) verwerken. De klantrelatie-gegevens kunnen uw naam, uw werkgever, uw functie of functie, uw contactgegevens en informatie vervat in de communicatie tussen ons en u of uw werkgever. De bron van de klantrelatie gegevens is u of uw werkgever. De klantrelatie gegevens kunnen worden verwerkt ten behoeve van het beheer van onze relaties met klanten, communiceren bij klanten, bijhouden van die communicatie. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming OF onze legitieme belangen, namelijk het juiste beheer van onze klantenrelaties.

2.7 Wij kunnen informatie met betrekking tot transacties, inclusief aankopen van goederen en diensten, die u bij ons en / of via onze website aangaat (“transactiegegevens”) verwerken. De transactiegegevens kunnen omvatten uw contactgegevens, uw kaartdetails en de transactiegegevens. De transactiegegevens kunnen worden verwerkt ten behoeve van het leveren van de gekochte goederen en diensten en het bijhouden van een goede administratie van die transacties. De juridische basis voor deze verwerking is de uitvoering van een contract tussen u en ons en / of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een ​​dergelijk contract aan te gaan.

2.8 We kunnen informatie die u ons verstrekt met het oog op het abonneren op onze e-mailmeldingen en / of nieuwsbrieven (“kennisgevingsgegevens”) verwerken. De kennisgevingsgegevens kunnen worden verwerkt om u de relevante kennisgevingen en / of nieuwsbrieven toe te sturen. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming OF de uitvoering van een contract tussen u en ons en / of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een ​​dergelijk contract aan te gaan.

2.9 We kunnen informatie opgenomen in of met betrekking tot elke communicatie die u ons stuurt (“correspondentiegegevens”) verwerken. De correspondentiegegevens kunnen de communicatie-inhoud en metagegevens behorende bij de communicatie bevatten. Onze website genereert de metagegevens die zijn gekoppeld aan communicatie die is gemaakt met behulp van de contactformulieren op de website. De correspondentiegegevens kunnen worden verwerkt om met u te communiceren en record houden. De wettelijke basis voor deze verwerking is onze legitieme belangen, namelijk het juiste beheer van onze website en bedrijf en communicatie met gebruikers.

2.10 Wij kunnen elk van uw persoonlijke gegevens die in dit beleid worden vermeld verwerken indien nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims, in gerechtelijke procedures of in een administratieve of buitengerechtelijke procedure. De wettelijke basis voor deze verwerking is onze legitieme belangen, namelijk de bescherming en bevestiging van onze wettelijke rechten, uw wettelijke rechten en de wettelijke rechten van anderen.

2.11 We kunnen elk van uw persoonsgegevens die in dit beleid zijn vermeld verwerken indien nodig voor het verkrijgen of behouden van verzekeringsdekking, het beheren van risico’s of het verkrijgen van deskundig advies. De wettelijke basis voor deze verwerking is onze legitieme belangen, namelijk de juiste bescherming van ons bedrijf tegen risico’s.

2.12 Naast de specifieke doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens zoals uiteengezet in deze Sectie 2 kunnen verwerken, kunnen wij al uw persoonlijke gegevens ook verwerken als dergelijke verwerking noodzakelijk is voor naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

2.13 Gelieve geen persoonlijke gegevens van een andere persoon aan ons te verstrekken.

3. Uw persoonlijke gegevens aan anderen verstrekken

3.1 Wij kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan onze verzekeraars en / of professionele adviseurs voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor het verkrijgen of behouden van verzekeringsdekking, het beheren van risico’s, het verkrijgen van professioneel advies, of het oprichten, uitoefenen of verdedigen van juridische vorderingen, hetzij in gerechtelijke procedures of in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

3.2 We kunnen persoonlijke gegevens (beperkt tot naam en email) bekendmaken aan onze leveranciers of onderaannemers (geïdentificeerd op Leveranciers) voor zover dat redelijkerwijs nodig is voor.

3.3 Financiële transacties met betrekking tot onze website en diensten zijn OF kunnen afgehandeld worden door onze betalingsdienstaanbieders, Freshbooks en Belfius. We zullen transactiegegevens alleen met onze betalingsdienstaanbieders delen voor zover dat nodig is voor het verwerken van uw betalingen, het terugbetalen van dergelijke betalingen en het behandelen van klachten en vragen met betrekking tot dergelijke betalingen en terugbetalingen. U kunt informatie over het privacybeleid en de praktijken van betalingsdienstaanbieders vinden op deze links: Belfius en Freshbooks.

3.4 Elke derde partij zal optreden als gegevensbeheerder met betrekking tot de onderzoeksgegevens die wij aan hem verstrekken en na contact met u op te nemen, zal elke dergelijke derde u een kopie van zijn eigen privacybeleid verstrekken, die het gebruik van uw persoonlijke gegevens door die derde partij zal regelen.

3.5 Naast de specifieke openbaarmakingen van persoonsgegevens zoals uiteengezet in deze Sectie 3, kunnen wij uw persoonlijke gegevens vrijgeven wanneer deze openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, of om uw vitale belangen of de bescherming van uw belangen te beschermen. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook openbaar maken wanneer dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims, in gerechtelijke procedures of in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

4. Internationale overdracht van uw persoonlijke gegevens
4.1 In deze sectie 4 geven we informatie over de omstandigheden waarin uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).
4.2 De hostingfaciliteiten voor onze website bevinden zich in Nederland. De Europese Commissie heeft een “adequaatheidsbesluit” gemaakt met betrekking tot de wetgeving inzake gegevensbescherming van elk van deze landen. Overdrachten naar elk van deze landen wordt beschermd door passende waarborgen, namelijk het gebruik van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd of goedgekeurd door de Europese Commissie, waarvan u een kopie kunt verkrijgen bij Sohosted.
4.3 U erkent dat persoonlijke gegevens die u indient voor publicatie via onze website of diensten mogelijk wereldwijd beschikbaar zijn via internet. We kunnen het gebruik (of misbruik) van dergelijke persoonlijke gegevens door anderen niet voorkomen.

5. Bewaren en verwijderen van persoonlijke gegevens

5.1 Deze sectie 5 beschrijft ons beleid en procedure voor het bewaren van gegevens, die zijn bedoeld om te helpen waarborgen dat we voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van persoonlijke gegevens.

5.2 Persoonlijke gegevens die we verwerken voor welk doel dan ook of doeleinden, mogen niet langer worden bewaard dan nodig is voor dat doel of die doeleinden.

5.3 We bewaren uw persoonlijke gegevens als volgt:

(a) Persoonsgegevens worden bewaard voor een minimumperiode van 36 maanden na einddatum contract en voor een maximumperiode van 84 maanden na einddatum.

5.4 Niettegenstaande de overige bepalingen van deze Sectie 5, kunnen wij uw persoonlijke gegevens bewaren wanneer deze retentie noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

6. Wijzigingen

6.1 We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren.

6.2 U dient deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen in dit beleid.

6.3 We zullen u op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen in dit beleid door dit te vermelden op onze site. We houden ook een archief bij van wijzigingen. U kan dit archief raadplegen door contact met ons op tenemen.

7. Uw rechten

7.1 In deze sectie 7 hebben we de rechten samengevat waarover u beschikt op grond van de wet inzake gegevensbescherming. Sommige rechten zijn complex en niet alle details zijn opgenomen in onze samenvattingen. Daarom moet u de relevante wetten en richtlijnen van de regelgevende instanties lezen voor een volledige uitleg van deze rechten.

7.2 Uw belangrijkste rechten volgens de wet op gegevensbescherming zijn:
(a) het recht op toegang;
(b) het recht op rectificatie;
(c) het recht om te wissen;
(d) het recht om de verwerking te beperken;
(e) het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
(f) het recht op gegevensportabiliteit;
(g) het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; en
(h) het recht om toestemming in te trekken.

7.3 U hebt het recht om te bevestigen of we uw persoonsgegevens al dan niet verwerken en, waar we dat doen, toegang hebben tot de persoonlijke gegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie. Die aanvullende informatie omvat details over de doeleinden van de verwerking, de categorieën van persoonsgegevens in kwestie en de ontvangers van de persoonsgegevens. Het waarborgen van de rechten en vrijheden van anderen wordt niet beïnvloed, we zullen u een kopie van uw persoonlijke gegevens bezorgen.  U kunt uw persoonlijke gegevens openen door naar deze URL te gaan.

7.4 U hebt het recht om onjuiste persoonlijke gegevens over u te laten corrigeren en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, om onvolledige persoonsgegevens over u ingevuld te hebben.

7.5 In sommige omstandigheden hebt u recht op het wissen van uw persoonlijke gegevens zonder onnodige vertraging. Die omstandigheden omvatten: de persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt; u trekt de toestemming in voor op toestemming gebaseerde verwerking; u maakt bezwaar tegen de verwerking onder bepaalde regels van toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming; de verwerking is voor direct marketing doeleinden; en de persoonlijke gegevens onrechtmatig zijn verwerkt. Er zijn echter uitsluitingen van het recht op wissen. De algemene uitsluitingen omvatten waar verwerking noodzakelijk is: voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; voor naleving van een wettelijke verplichting; of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

7.6 In sommige omstandigheden hebt u het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken. Die omstandigheden zijn: u betwist de juistheid van de persoonlijke gegevens; de verwerking is onwettig, maar u bent tegen wissen; we hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor onze doeleinden, maar u hebt persoonlijke gegevens nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; en u hebt bezwaar gemaakt tegen verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar. Als de verwerking op basis hiervan is beperkt, kunnen we uw persoonlijke gegevens blijven opslaan. We zullen het echter alleen anders verwerken: met uw toestemming; voor de oprichting, uitoefening of verdediging van juridische claims; voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of om redenen van belangrijk openbaar belang.

7.7 U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, maar alleen voor zover de rechtsgrondslag voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor: het uitvoeren van een taak uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van enige officiële autoriteit die aan ons is toevertrouwd; of de doeleinden van de legitieme belangen die door ons of door een derde worden nagestreefd. Als u bezwaar aantekent, zullen wij de persoonlijke informatie niet langer verwerken, tenzij we overtuigende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die uw belangen, rechten en vrijheden te boven gaan, of de verwerking tot het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

7.8 U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden (inclusief profilering voor directmarketingdoeleinden). Als u een dergelijk bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens voor dit doel niet meer verwerken.

7.9 U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die om redenen van openbaar belang wordt uitgevoerd.

7.10 Voorzover de rechtsgrond voor onze verwerking van uw persoonlijke gegevens is:
(A) toestemming; of
(b) dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om stappen te ondernemen op uw verzoek voorafgaand aan het aangaan van een contract,
en dergelijke verwerking gebeurt op geautomatiseerde wijze, u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Dit recht is echter niet van toepassing wanneer dit de rechten en vrijheden van anderen zou schaden.

7.11 Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u wettelijk het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk.  In België is dit de privacycommissie: https://www.privacycommission.be/nl.

7.12 Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonlijke informatie toestemming is, hebt u het recht om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

7.13 U kunt uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens uitoefenen door dit aan ons te bevestigen via het contact formulier of via deze pagina.

8. Over cookies
8.1. U kan meer lezen over ons gebruik van cookies en uw rechten op volgende link: Cookie Link.

9. Beheer van cookies

9.1 In de meeste browsers kunt u weigeren om cookies te accepteren en cookies te verwijderen. De methoden om dit te doen variëren van browser tot browser en van versie tot versie. U kunt echter via deze links actuele informatie verkrijgen over het blokkeren en verwijderen van cookies:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome);
(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);
(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);
(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);
(e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); en
(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

9.2 Het blokkeren van alle cookies zal een negatieve invloed hebben op de bruikbaarheid van veel websites (waaronder deze site).
9.3 Als u cookies blokkeert, kunt u niet alle functies van onze website gebruiken.

10. Onze gegevens

10.1 Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Phished BV.
10.2 We zijn geregistreerd in België onder registratienummer BE 0735.908.019.
10.3 U kunt contact met ons opnemen:
(a) via ons contactformulier voor de website;
(b) per e-mail, met gebruik van [email protected]